ES6 - Estructura repetitiva 'for of'Retornar al menu